Image

درباره ما

شماره حروفی :

در صفحه شماره گیری :

ABC=2

DEF=3

GHI=4

JKL=5

MNO=6

PQRS=7

TUV=8

WXYZ=9

0912RAHMATI=09127246284

حروف RAHMATI روی کدام دکمه های شماره گیری است؟

همان دکمه ها را بزنید.

R=7 A=2 H=4 M=6 A=2 T=8 I=4

بی نظیر در 6 استان .

0912 کد استان های تهران،البرز،سمنان،قم،قزوین و زنجان است.

یکی از روش های جدید در تبلیغات ، استفاده از شماره حروفی است.

با یک شماره حروفی،دیگران،شماره شما را برای همیشه حفظ می شوند.

شماره شرکت سامسونگ درآمریکا = 800SAMSUNG

شماره شرکت اپل در آمریکا = 800MYAPPLE

شبکه جهانی جام جم = 855JAMEJAM

هواپیمایی ایران ایر = 021HOMA22

صندوق کاوه = 021KAVEH

نشر دانش ایران = 021KETAB

لایف سرویس = 021LIFE

دندانپزشک امیر حسین مکارمی = 0920DENTIST

مشاور حقوقی شادی تهرانی = 0912TEHRANI

وکیل اشرف صادقی = 0912VEKALAT

و هزاران مورد دیگر در ایران و جهان که می توانید بخشی از آن ها را در سایت www.hamnam.com در قسمت کاربرد شماره های حروفی ببینید.

در سایت www.rond.ir  در بالای صفحه از کشوی نوع رند ، رند حروفی را انتخاب کنید.